Thursday, July 11News That Matters

Kâr ve Zarar Tablosu

Gelir Tablosu olarak da bilinen Kâr ve Zarar Tablosu (KZ), işletmeler tarafından belirli bir dönemde, genellikle bir mali çeyrek veya yılda elde edilen gelirleri, maliyetleri ve giderleri özetlemek için kullanılan başlıca mali tablolardan biridir. Kâr ve Zarar Tablosunun birincil amacı, bir şirketin geliri artırarak, maliyetleri azaltarak veya her ikisini birden yaparak kâr elde etme kabiliyetine ilişkin içgörü sağlamaktır.

Kâr ve Zarar Tablosu

Kâr ve Zarar Tablosunun Bileşenleri:

Gelir

Satış veya ciro olarak da bilinen gelir, şirketin birincil ticari faaliyetlerinden kazandığı toplam para miktarını temsil eder. Mal, hizmet satışlarını ve diğer gelir kaynaklarını içerir.

Satılan Malların Maliyeti (COGS)

COGS, şirket tarafından satılan mal veya hizmetlerin üretilmesi veya satın alınmasıyla ilgili doğrudan maliyetleri temsil eder. Hammadde, işçilik ve genel üretim giderleri gibi maliyetleri içerir.

Brüt Kar = Gelir – COGS

Brüt Kar

Gelir ile satılan malların maliyeti arasındaki farktır. Bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini ne kadar verimli ürettiğini ve sattığını gösterir.

Faaliyet Giderleri

İşletme giderleri, işletmenin günlük faaliyetlerinde ortaya çıkan maliyetlerdir. Maaşlar, kira, kamu hizmetleri, pazarlama ve idari maliyetler gibi giderleri içerirler.

İşletme Geliri (veya Zararı) = Brüt Kar – İşletme Giderleri

Faaliyet Geliri (veya Zararı)

şirketin temel ticari faaliyetlerinden elde edilen kâr veya zarardır. Faiz ve vergiler hariçtir.

Diğer Gelir ve Giderler

Bu kategori, faiz geliri, faiz giderleri ve varlıkların satışından elde edilen kazanç veya kayıplar gibi faaliyet dışı kalemleri içerir.

Net Gelir (veya Net Zarar)

Işletme giderleri ve diğer gelir veya giderler dahil olmak üzere tüm giderlerin brüt kardan çıkarılmasından sonraki nihai sonuçtur. Şirketin genel karlılığını temsil eder.

Net Gelir = İşletme Geliri (veya Zararı + Diğer Gelir} – Diğer Giderler

Kâr ve Zarar Tablosu Hakkında Önemli Noktalar:

Zaman Dönemi

Kâr ve Zarar Tablosu ay, çeyrek veya yıl gibi belirli bir zaman dilimini kapsar. Bu zaman dilimindeki finansal performansın bir özetini sunar.

Tahakkuk Esası

Çoğu durumda, K&Z tahakkuk esasına göre hazırlanır, gelir ve giderler nakit el değiştirdiğinde değil, gerçekleştiklerinde muhasebeleştirilir.

Karşılaştırma ve Analiz

Birden fazla döneme ait karşılaştırmalı K&Z tabloları, işletmelerin ve paydaşların eğilimleri analiz etmesine, iş kararlarının etkisini değerlendirmesine ve bilinçli finansal kararlar almasına yardımcı olur.

Finansal Raporlamada Kullanım

Kâr ve Zarar Tablosu, bir şirketin finansal raporlarının önemli bir bileşenidir ve genellikle bilanço ve nakit akış tablosuyla birlikte sunulur.

Yatırımcı ve Alacaklı Analizi

Yatırımcılar, alacaklılar ve analistler bir şirketin finansal performansını, karlılığını ve büyüme potansiyelini değerlendirmek için K&Z tablosunu kullanırlar.

Kâr ve Zarar Tablosunu anlamak, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve bilinçli iş kararları almak için çok önemlidir. Bir şirketin gelir getiren faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerle ilişkili maliyetlerin kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *