Bilanço - FİNANSDERGİSİ.COM

Bilanço

Bilanço

Bilanço, muhasebe ve finansal raporlamada kullanılan üç temel mali tablodan biridir. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını sunarak bir şirketin belirli bir zamandaki mali durumunun anlık görüntüsünü sağlar. Bilanço, varlıkların yükümlülükler artı özkaynaklara eşit olması gerektiğini belirten muhasebe denklemine bağlıdır.

Bilanço

Bilançonun Bileşenleri

Varlıklar

 • Varlıklar, şirket tarafından sahip olunan veya kontrol edilen, mevcut veya gelecekteki ekonomik değeri olan kaynaklardır. Varlıklar tipik olarak dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak kategorize edilir.
 • Dönen Varlıklar:** Bir yıl içinde nakde dönüştürülmesi veya kullanılması beklenen kalemlerdir. Örnekler arasında nakit, alacak hesapları ve envanter yer alır.
 • Duran Varlıklar:** Faydalı ömrü bir yılın ötesine uzanan kalemler. Örnekler arasında maddi duran varlıklar, tesisler, ekipmanlar ve uzun vadeli yatırımlar yer almaktadır.

Yükümlülükler

 • Yükümlülükler şirketin yükümlülüklerini veya borçlarını temsil eder. Varlıklar gibi, yükümlülükler de cari ve cari olmayan yükümlülükler olarak kategorize edilir.
 • Cari Yükümlülükler:** Bir yıl içinde ödenmesi beklenen borçlar ve yükümlülükler. Örnekler arasında ödenecek hesaplar, kısa vadeli krediler ve tahakkuk eden giderler yer alır.
 • Cari Olmayan Yükümlülükler:** Bir yıldan daha uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler. Örnekler arasında uzun vadeli krediler, ertelenmiş vergi yükümlülükleri ve ödenecek tahviller yer alır.

Özkaynaklar

 • Net varlıklar veya özkaynaklar olarak da bilinen özkaynaklar, yükümlülükler düşüldükten sonra şirketin varlıklarında kalan payı temsil eder. Hissedarların sahiplik payıdır.
 • Ortak Özkaynak Bileşenleri:**
  • Adi Hisse Senedi: Hissedarlar tarafından adi hisse senedi satın alma yoluyla yatırılan tutar.
  • Geçmiş Yıl Karları: Temettüler ödendikten sonra şirket tarafından tutulan kümülatif net gelir tutarı.

Muhasebe Denklemi:

Bilanço, temel muhasebe denklemini takip eder:

Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar

Bu denklem bilançonun her zaman dengede kalmasını sağlar. Denklemin bir tarafını etkileyen bir işlem gerçekleşirse, diğer tarafta da eşit bir etki olmalıdır.

Bilançonun Amacı:

Mali Durum

Bilanço, şirketin sahip olduğu kaynakları (varlıklar) ve mali yükümlülüklerini (yükümlülükler) göstererek şirketin mali durumunun anlık bir görüntüsünü sağlar.

Likidite ve Ödeme Gücü

Paydaşlar, varlık ve yükümlülüklerin bileşimini inceleyerek şirketin likiditesini (kısa vadeli yükümlülükleri karşılama kabiliyeti) ve ödeme gücünü (uzun vadeli yükümlülükleri karşılama kabiliyeti) değerlendirebilir.

Finansal Performans

Zaman içinde özkaynaklarda meydana gelen ve bilançoya yansıyan değişiklikler, şirketin finansal performansı ve kâr elde etme ve kazançları koruma kabiliyeti hakkında bilgi sağlar.

Yatırımcı ve Alacaklı Analizi

Yatırımcılar ve alacaklılar, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek, riski değerlendirmek ve yatırım veya borç verme kararları almak için bilançoyu kullanırlar.

Diğer Finansal Tabloların Temeli

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi diğer mali tablolar için bir temel oluşturur.

Genel olarak bilanço, finansal analiz için hayati bir araçtır ve paydaşların bir şirketin finansal sağlığı, istikrarı ve gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

One thought on “Bilanço

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *