Kaldıraç - FİNANSDERGİSİ.COM

Kaldıraç

“Kaldıraç-Effekt” finans alanında, satışlar veya gelir gibi bir değişkende meydana gelen küçük bir değişikliğin, tipik olarak kâr veya hisse başına kazanç (EPS) gibi başka bir değişkende oransal olarak daha büyük bir değişikliğe yol açması olgusunu ifade eder. Genellikle potansiyel getirileri artırmak için borç alınan fonların kullanılmasını içeren kaldıraç kullanımı ile ilişkilendirilir.

Kaldıraç
Leverage Effect Hesaplayıcı

Tanım

Potansiyel yatırım getirisini artırmak için borç veya ödünç fon kullanımını ifade eden kaldıraç kavramına dayanır. İşletme performansındaki veya mali yapıdaki değişikliklerin bir şirketin karlılığı ve mali durumu üzerindeki etkisini büyütür.

İşletme Kaldıracı

Bir yönü, bir şirketin kira, maaşlar ve amortisman gibi sabit işletme maliyetleri olduğunda ortaya çıkan işletme kaldıracıdır. Bu sabit maliyetler satış hacmindeki değişikliklerle değişmez. Bu nedenle, satışlar arttığında, katkı marjı (satışlar eksi değişken maliyetler) daha hızlı artar ve kârda daha yüksek bir artışa yol açar.

Finansal Kaldıraç

Diğer bir husus ise borç finansmanının kullanımından kaynaklanan finansal kaldıraçtır. Bir şirket faaliyetlerini finanse etmek için borç kullandığında, satış hacminden bağımsız olarak sabit faiz ödemelerine maruz kalır. Bu, satışlar arttığında, faiz ve vergi öncesi kârdaki (EBIT) yüzdelik artışın satışlardaki yüzdelik artıştan daha büyük olduğu ve daha yüksek bir öz sermaye getirisi (ROE) ve hisse başına kazanç (EPS) ile sonuçlandığı anlamına gelir.

Faaliyet Kaldıracı Örneği

Üretim tesisleri için yüksek sabit maliyetleri olan bir imalat şirketi düşünün. Şirket, ürünlerine yönelik talepte bir artış yaşarsa, ek sabit maliyetlere katlanmadan üretimi artırabilir. Sonuç olarak, satışlardaki artış, sabit maliyetlerin kaldıraç etkisi nedeniyle karlarda daha büyük bir artışa yol açar.

Finansal Kaldıraç Örneği

Bir şirketin faaliyetlerini özkaynak ve borç kombinasyonu ile finanse ettiğini varsayalım. Şirket, varlıklarından borç faiz oranını aşan bir getiri elde ederse, hissedarları için daha yüksek getiri sağlayabilir. Bunun nedeni, borcun faiz giderinin sabit olmasıdır, bu nedenle kazançlardaki herhangi bir artış, hissedarlar için daha yüksek bir öz sermaye getirisi anlamına gelir.

Riskler

Kaldıraç getirileri artırabilirken, riskleri de artırır. Satışlar veya kazançlar düşerse, işletme kaldıracıyla ilişkili sabit maliyetler kârda orantısız bir şekilde daha büyük düşüşlere neden olabilir. Benzer şekilde, finansal kaldıraç durumunda, şirketin kazancı düşerse sabit faiz ödemeleri külfetli hale gelebilir.

Yönetim Etkileri

Kaldıraç-Effekt’in anlaşılması, yönetimin karar alma süreci için çok önemlidir. Farklı kaldıraç seviyeleriyle ilişkili risk-getiri dengesinin değerlendirilmesine ve finansman, fiyatlandırma ve maliyet yapısıyla ilgili stratejik seçimler yapılmasına yardımcı olur.

Genel olarak, Kaldıraç-Effekt, temel değişkenlerdeki değişikliklerin bir şirketin finansal performansını nasıl etkilediğini ve yatırımcılar ve paydaşlar için potansiyel sonuçlarını anlamanın önemini göstermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *