Özkaynak ne demek? - FİNANSDERGİSİ.COM

Özkaynak ne demek?

Özkaynak

Özkaynak / Özkaynak ne demek?

Finansal açıdan özkaynak, kullanıldığı bağlama bağlı olarak birden fazla anlama sahiptir. Burada, iki temel yorumu açıklayacağım: bir şirketteki sahiplik olarak- ve muhasebe denkleminin bir bileşeni olarak özkaynak.

Özkaynak
Özkaynak

Bir Şirketteki Sahiplik Olarak Özkaynak:

Tanım

Bir şirketteki sahiplik payını temsil eder. Yükümlülükler düşüldükten sonra işletmenin varlıklarında kalan paydır. Basit bir ifadeyle, tüm borçlar ve yükümlülükler ödendikten sonra hissedarlara kalan paydır.

Özkaynak Bileşenleri

  • Adi Hisse Senedi: Hissedarlara oy hakkı veren ve şirketin karı üzerinde hak iddia eden hisseleri temsil eden en temel mülkiyet şeklidir.
  • Tercihli Hisse Senedi: Tipik olarak sabit bir temettüye sahip olan ve tasfiye durumunda temettü ve varlıkların dağıtımı açısından adi hisse senedine göre öncelikli olan hisseler.

Sahiplik ve Oy Hakları

Adi hisse senedi şeklinde öz sermayeye sahip olan hissedarlar, tipik olarak oy haklarına sahiptir ve bu da yönetim kurulunun seçilmesi gibi şirketin önemli kararlarına katılmalarına olanak tanır.

Özkaynak Getirisi (ROE)

ROE, bir şirketin özkaynaklarına göre karlılığını ölçen finansal bir metriktir. Net gelirin özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanır ve bir şirketin kar elde etmek için özkaynaklarını ne kadar verimli kullandığını değerlendirmek için kullanılır.

Bilançodaki Hissedar Özkaynakları

Bilançoda, varlıklardan borçlar çıkarıldıktan sonra kalan faiz olarak gösterilir. Adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi, ilave ödenmiş sermaye, geçmiş yıl karları ve diğer kapsamlı geliri içerir.

Muhasebe Denkleminin Bir Bileşeni Olarak Özkaynaklar

Muhasebe Denklemi

Muhasebede temel denklem Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar şeklindedir. Bu bağlamda özkaynak, bir işletmenin varlıklarındaki sahiplik payını temsil eder.

Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar

Özkaynaklardaki Değişimler

Özkaynaklar çeşitli işlemler sonucunda değişir. Örneğin, bir şirket kar elde ettiğinde, geçmiş yıl karları yoluyla özkaynaklarını artırır. Öte yandan, temettü ödenirse veya şirket zarar ederse, özkaynak azalır.

Özkaynaklar Tablosu

Net kar veya zarar, temettüler, hisse senedi ihraçları ve özkaynakları etkileyen diğer işlemlerin etkisi dahil olmak üzere belirli bir dönem boyunca özkaynaklardaki değişiklikleri detaylandırır.

Hisse Başına Defter Değeri

Hisse başına defter değeri, tedavüldeki her bir adi hisse senedine atfedilebilen özkaynağı temsil eden bir ölçüdür. Özkaynakların tedavüldeki hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bir şirketin sahiplik yapısı ve finansal sağlığı hakkında fikir verdiği için öz sermayenin anlaşılması yatırımcılar, analistler ve finans uzmanları için hayati önem taşır. Zaman içinde özsermayedeki değişikliklerin izlenmesi, şirketin performansının ve hissedarlar için getiri sağlama kabiliyetinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

One thought on “Özkaynak ne demek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *