Gider ne demek? - FİNANSDERGİSİ.COM

Gider ne demek?

Gider, finansal açıdan, bir birey, işletme veya tüzel kişi tarafından gelir elde etmek, operasyonları yürütmek veya genel işleyişini sürdürmek için katlanılan maliyetleri veya harcanan parayı ifade eder. Giderler, finansal yönetim, muhasebe ve bütçelemede çok önemli bir bileşendir.

Gider Türleri

İşletme Giderleri

Bir işletmenin günlük faaliyetleriyle ilişkili düzenli ve gerekli maliyetler. Örnekler arasında kira, kamu hizmetleri, maaşlar ve ofis malzemeleri yer alır.

Satılan Malların Maliyeti (COGS)

Bir şirket tarafından satılan mal veya hizmetlerin üretimiyle ilgili doğrudan maliyetler. Hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerini içerir.

Faaliyet Dışı Giderler

Temel iş faaliyetlerine doğrudan bağlı olmayan maliyetler. Örnekler arasında faiz giderleri, varlıkların satışından doğan zararlar ve belirli vergiler yer alır.

Sermaye Giderleri (CapEx)

Mülk, ekipman veya teknoloji gibi uzun vadeli varlıkları edinmek, yükseltmek veya iyileştirmek için yapılan harcamalar. İşletme giderlerinin aksine, sermaye giderleri oluştukları yılda tamamen düşülmez, ancak zaman içinde amortismana tabi tutulur veya itfa edilir.

Değişken Giderler:

Ticari faaliyet düzeyiyle doğru orantılı olarak dalgalanan maliyetler. Örneğin, satış komisyonları veya hammadde maliyetleri.

Sabit Giderler

İş faaliyetlerindeki değişikliklerden bağımsız olarak sabit kalan maliyetler. Örnekler arasında kira, sigorta ve daimi personel maaşları yer alır.

Muhasebe İşlemleri

Giderlerin Muhasebeleştirilmesi

Tahakkuk muhasebesinde, giderler mutlaka nakit ödendiğinde değil, gerçekleştiklerinde muhasebeleştirilir. Bu, finansal tabloların bir işletmenin belirli bir dönemdeki finansal sağlığını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar.

Eşleştirme İlkesi

Eşleştirme ilkesi, giderlerin elde edilmesine yardımcı oldukları gelirle aynı dönemde muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ilke, bir işletmenin kârlılığını doğru bir şekilde temsil etme kavramıyla uyumludur.

Gider – Kârlılık Üzerindeki Etkisi

Net Gelir

Net gelir, toplam gelirden toplam giderlerin (COGS, işletme giderleri, faiz, vergiler vb. dahil) çıkarılmasıyla hesaplanır. Bir işletmenin kârını veya zararını temsil eder.

Brüt Kar

Brüt kâr, toplam gelir ile satılan malların maliyeti arasındaki farktır. Temel iş faaliyetlerinin karlılığını yansıtır.

Faaliyet Kârı

Faaliyet kârı, brüt kârdan faaliyet giderlerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Şirketin devam eden operasyonlarının karlılığını temsil eder.

Gider – Bütçeleme ve Finansal Planlama

Bütçelenen Giderler

Bütçelemede giderler, belirli bir dönem içinde çeşitli faaliyetler ve işlevler için beklenen maliyetlere dayalı olarak planlanır ve tahsis edilir. Bu, işletmelerin harcamaları kontrol etmesine ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Gider – Varyans Analizi

İşletmeler, varyansı analiz etmek için fiili giderleri bütçelenmiş giderlerle karşılaştırır. Bu farklılıkların anlaşılması, finansal yönetimin verimliliği ve etkinliği hakkında içgörü sağlayabilir.

Kişisel Finans

Ev Giderleri

Kişisel finansta giderler, kira veya ipotek, kamu hizmetleri, bakkaliye, ulaşım ve isteğe bağlı harcamalar gibi bir hanenin sürdürülmesiyle ilgili tüm maliyetleri içerir.

Giderleri anlamak ve yönetmek hem bireyler hem de işletmeler için çok önemlidir. Uygun gider yönetimi, finansal sürdürülebilirliğin, doğru finansal raporlamanın ve etkili karar almanın sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca bir işletmenin genel karlılığını ve mali sağlığını belirlemede de kilit bir rol oynar.

One thought on “Gider ne demek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *